Saistību atruna / Distances līguma noslēgšana

SIA “AKVED”, reģistrācijas numurs 40203006258, juridiskā adrese Betānijas iela 6-1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137, turpmāk K5.lv, nodrošina tīmekļa lapā www.K5.lv, turpmāk – Mājaslapa, pieejamo saturu un pārdod preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājaslapā, kopā saukti – Noteikumi. Veicot pirkumu Mājaslapā, klients apliecina, ka ir izlasījis Noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja klients kā patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas K5.lv Mājaslapā piedāvātās preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” un saistītajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies preci Mājaslapā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizgādnis). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.

Reģistrējoties Mājas lapā, klients izveido savu kontu, ar kura starpniecību iespējams noslēgt Distances līgumu. Distances līgums par preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

Privātums

Informāciju par to, kā K5.lv apstrādā Jūsu personas datus, varat iegūt Mājas lapas sadaļā Privātuma politika.

Mājas lapas darbības mērķis

Mājaslapu uztur k5.lv. Mājaslapa ir izstrādāta, lai ļautu klientiem iepazīties ar K5.lv ražotajām precēm un nodrošinātu to iegādi, kā arī nodrošinātu efektīvu saziņu ar K5.lv saistībā ar Mājaslapā piedāvāto preču izgatavošanu un personalizāciju. 

Intelektuālais īpašums

Visa Mājaslapā pieejamā informācija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, tekstu, attēliem, skaņas ierakstiem, video, to apkopojumu un izkārtojumu, turpmāk – Saturs, ir K5.lv vai to partneru īpašums un ir aizsargāta ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. Satura izmantošana veidā, kas varētu aizskart K5.lv vai tā partneru intelektuālā īpašuma tiesības, ir aizliegta.

Mājaslapas Satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.

Preces vai Pakalpojumi

K5.lv Mājaslapā piedāvā personalizētas dizaina preces, datortehniku, elektronikas risinājumus, ūdens filtrus, lāzergriešanas un gravēšanas pakalpojumus, kā arī datoru diagnostiku un servisu vai remontu, iepriekš un turpmāk – Preces vai Pakalpojumi.

Visām Mājaslapā piedāvātajām Precēm ir ražotāja garantija, neatkarīgi no tās, klientam kā patērētājam ir tiesību aktos noteiktas tiesības 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Preces piegādes dienas pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

Lai izmantotu garantijas tiesības, patērētājs aizpilda Preces atgriešanas formu un kopā ar Preci nogādā K5.lv birojā, Betānijas iela 6-1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137 darba laikā vai nosūta pa pastu uz K5.lv biroju nodrošinot precei atbilstošu transportēšanas iepakojumu. Ja Preces ražotājs apstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, K5.lv atgriezīs Jūsu naudu par iegādāto Preci. Ja Preces ražotājs neapstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, K5.lv Jums sniegs motivētu skaidrojumu par iemesliem.

Cenu veidošanas politika

Mājaslapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) ietverot PVN vai citus nodokļus un nodevas, ja tādi paredzēti. Atkarībā no izvēlētā piegādes veida, pasūtījuma summas un piegādes adreses, K5.lv pasūtījumam var piemērot piegādes maksu, kura tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta pasūtījuma cenā.

K5.lv norādīs Preces galīgo cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus pirms Distances līguma noslēgšanas. Ja K5.lv nevarēs iepriekš aprēķināt piegādes vai pasta izdevumus, K5.lv par to informēs klientu.

Ja K5.lv konstatēs, ka veicot pasūtījumu, pasūtījumā norādītā cena atšķiras no tobrīd Mājaslapā norādītās cenas, K5.lv sazināsimies ar klientu un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja K5.lv neizdosies sazināties ar klientu, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un K5.lv atgriezīs klientam visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Piegādes kārtība

Informāciju par pasūtījumu saņemšanas vai piegādes veidiem, kārtību un izmaksām var iegūt Mājaslapas sadaļā Piegādes veidi. Informāciju par Preču pieejamību, kā arī saņemšanas vai piegādes laikiem var iegūt pie katras Preces apraksta.

Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas atteikties no Distances līguma, neminot iemeslu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē K5.lv par lēmumu atteikties no Distances līguma. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu var sūtīt uz e-pasta adresi: akved.sia@gmail.com vai pa pastu uz adresi: Betānijas iela 6-1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137.

Pēc paziņošanas par atteikuma tiesību izmantošanu klientam ir nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients paziņo K5.lv par savu lēmumu atteikties no Distances līguma, jāatgriež Prece, to nogādājot K5.lv birojā Betānijas iela 6-1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137 darba laikā vai nosūtot pa pastu uz K5.lv biroju vai nosūta pa pastu uz K5.lv biroju nodrošinot precei atbilstošu transportēšanas iepakojumu. Lai vienotos par citu Preces atgriešanas veidu, lūgums sazināties ar K5.lv. Termiņš būs ievērots, ja Preces tiks nosūtītas atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

Ja klients atsakās no Distances līguma, K5.lv atmaksā no klienta saņemtos maksājumus, tostarp vienas piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients ir informējis K5.lv par lēmumu atteikties no Distances līguma. K5.lv atmaksās naudu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā, ja vien klients nav lūdzis to darīt citādi. Jebkurā gadījumā K5.lv neiekasēs papildus samaksu par naudas atgriešanu. K5.lv var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad K5.lv būs saņēmis Preces atpakaļ.

Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Prece(s) izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības un darbību, bet gan citos nolūkos. Ja K5.lv konstatēs, ka Prece ir lietota, bojāta, netīra, citādi ekspluatēta, vai ar lietošanas pazīmēm, K5.lv var atteikties pieņemt Preces atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.

Informējam, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

Kompensācija

Klients apņemas kompensēt K5.lv, aizstāvēt un aizsargāt K5.lv no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar Noteikumu pārkāpumu, kļūdām klienta sniegtos apliecinājumos vai Mājaslapas izmantošanā no klienta puses.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi, kas jebkādā veidā attiecas uz klienta autorizāciju Mājaslapā vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tiks risināti savstarpējās pārrunās.

K5.lv normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru klienta iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad klients kā patērētājs var celt prasību Latvijas Republikas tiesā, kas ir K5.lv reģistrācijas valsts.

K5.lv var celt prasību pret klientu kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir klienta kā patērētāja dzīvesvieta.

K5.lv ar šiem Noteikumiem nekādā veidā neierobežo klienta kā patērētāja tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības centrā savu tiesību aizsardzībai.

Dokumentu parakstīšana

Gadījumos, kad pircējs apmaksā un saņem preci K5.lv klientu centrā, tiek izsniegts attiecīgi darījumu apliecinošs dokuments – preču pavadzīme, atkarībā no tā vai par pasūtījumu ir veikta priekšapmaksa, kāds ir klienta izvēlētais maksājuma veids u.c.

Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Saskaņā ar šiem noteikumiem, uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.

Preču atgriešanas gadījumā, no K5.lv puses tiek izsniegts kredītrēķins, kuru vai nu sagatavo pārdevējs un izsniedz klientam oriģinālu vai noliktava, sagatavojot kredītrēķinu elektroniski un nosūtot uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Naudas atmaksa klientam tiek veikta tikai ar pārskaitījumu.

Vispārīgi noteikumi

Klients piekrīt, ka Noteikumi veido visu starp klientu un K5.lv noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu.

K5.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients piekrīt, ka, turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, klients ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām. K5.lv patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar Noteikumiem piešķirtās tiesības. Klientam ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos Noteikumos minētā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp klientu un K5.lv. Gadījumi, kad K5.lv nespēj panākt Noteikumu ievērošanu no klienta puses, neietekmē K5.lv tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no Noteikumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar kompetentās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē Noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā. Tā vietā Noteikumos iespēju robežās tiek veikti grozījumi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping